Noc Wieżowców

29 Września 2018, 18:00-23:59 (Sobota)

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin

Regulamin III Edycji Nocy Wieżowców

 • 1.Organizatorem III Edycji Nocy Wieżowców (dalej: "Wydarzenie") jest Nowa Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-105, przy ulicy Twardej 18 XI p., 00-105 (NIP 521 32 21 905), wpisana do krajowego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000619194 z kapitałem zakładowym wysokości 100000 (dalej: "Organizator")
 • 2. Regulamin ten określa zasady uczestnictwa w III Edycji Nocy Wieżowców oraz wstępu na teren wszystkich obiektów biorących udział w wydarzeniu w dniu 29.09.2018 w godzinach 18:00-24:00
 • 3.Wstęp na wydarzenie możliwy jest po zarejestrowaniu się odpłatnie na platformie https://nocwiezowcow2018.evenea.pl lub bezpłatnie dla osób wyłonionych w trakcie konkursu fotograficznego, podając imię nazwisko oraz adres e-mail. Rejestracja otwarta będzie od dnia 19.09.2018 do 28.09.2018 z zastrzeżeniem ograniczenia dostępności dla ilości osób zgodnie z pkt. 5 regulaminu.
 • 4.Rejestracja na platformie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu i podporządkowaniem się jego postanowieniom. Wstęp na teren obiektu biorącego udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i podporządkowaniem się jego postanowieniom.
 • 5.Wejścia odbywają się co 30 minut, godziny rozpoczęcia oraz zakończenia zwiedzania różnią się między budynkami. Liczba miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby miejsc na wejście.
 • 6.Laureatom konkursu fotograficznego przysługują 2 bezpłatne wejściówki
 • 7.Każdy uczestnik może dokonać tylko jednej rejestracji i nabyć maksymalnie 4 wejściówki
 • 8.Każda rejestracja potwierdzana jest wiadomością dostarczaną na podany adres e-mail
 • 9.Należy stawić się na 15 minut przed wybraną podczas rejestracji godziną w podanym w potwierdzeniu rejestracji punkcie zbiórki, w razie nie stawienia się o czasie wejściówka przepada.
 • 10.Potwierdzenie rejestracji należy wydrukować lub okazać na urządzeniu mobilnym przed wejściem na teren budynku biorącego udział w wydarzeniu
 • 11.Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniu pozostając pod stałą opieką rodzica lub opiekuna prawnego
 • 12.Organizator dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas wydarzenia przez cały czas jego trwania wyznaczy ochronę oraz swoich przedstawicieli powołanych do bieżącej koordynacji i nadzoru przebiegu wydarzenia.
 • 13.Każdy uczestnik wydarzenia jest zobowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników oraz innych osób przebywających na terenie obiektu, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń pracowników ochrony oraz przedstawicieli Organizatora.
 • 14.Zabrania się:
 • - wnoszenia niebezpiecznych i ostrych narzędzi oraz alkoholu i substancji odurzających
 • - palenia tytoniu oraz używania elektronicznych papierosów na terenie wydarzenia
 • - wprowadzania zwierząt
 • - poruszania się po budynkach poza wyznaczonymi miejscami
 • - wyrzucania śmieci poza wyznaczonymi miejscami
 • 15.Za uszkodzenia dokonane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie
 • 16.Osoby pod wpływem alkoholu oraz substancji odurzających nie będą wpuszczane
 • 17.Organizator może odmówić zarówno wstępu jak i przebywania na terenie Wydarzenia osobom, których zachowanie może stanowić zagrożenie dla innych Uczestników wydarzenia oraz osób nie przestrzegających porządku i łamiących Regulamin.
 • 18. Organizator posiada prawo do przechowywania i przetwarzania danych osobowych podanych przy rejestracji na wydarzenie takich jak Imię, Nazwisko, adres email.

Obowiązek Informacjny

Niniejszy komunikat został sporządzony, w celu wykazania, że Twoje dane osobowe są przetwarzane, ale również zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym w szczególności są one przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Jakie dane przetwarzamy?

• Chodzi o dane osobowe, czyli informacje na podstawie których jesteśmy w stanie Cię zidentyfikować, są one zbierane w ramach prowadzenia przez nas działalności handlowej, przykładowo jest to imię oraz nazwisko, numer telefonu czy adres poczty internetowej.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych ?

• Administratorem Twoich danych jest portal nowawarszawa.pl z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, Spektrum Tower, XI piętro (dane do kontaktu: adres e-mail redakcja@nowawarszawa.pl) oraz nasi Zaufani partnerzy.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzamy te dane:

• W celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług,
• W celach statystycznych,
• W celu oferowania produktów handlowych,
• W celu marketingu bezpośredniego, informowania o promocjach i najnowszych ofertach, wysyłania newsletteru,
• W celu postępowania rekrutacyjnego,
• Twoje dane będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez ocenę czynników dotyczących profilowanej osoby, w tym płci, wielu, lokalizacji, zainteresowań, osobistych preferencji, możliwości finansowych. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie dostosowanie oferty marketingowej, odrzucenie wniosku kredytowy, zindywidualizowany kontakt z klientem.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

• Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak się na to zgadzasz. Maksymalny niezbędny okres przetwarzania Twoich danych to 10 lat, a w celach rekrutacyjnych 1 rok. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. To maksymalny czas, który jest nam potrzebny operacyjnie na usunięcie Państwa danych z naszych zasobów.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

• Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych oraz promocyjnych oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Komu możemy przekazać dane?

• Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie zgodnie z zawartą umową handlową, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług, pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (tylko w przypadku wystąpienia z żądaniem z podaniem stosownej podstawy prawnej. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich tzn. poza terytorium Unii Europejskiej.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

• Masz prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do Twoich danych, ich sprostowania czyli aktualizacji, usunięcia lub ograniczenie ich przetwarzania, jak i prawo do przenoszenia danych. Możesz także cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych w każdym czasie poprzez złożenie/wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych przez Administratora.

• Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

• Jednocześnie zaznaczyć należy, iż w każdym momencie możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli chcesz to zrobić teraz kliknij TUTAJ.